مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته در کاتای انفرادی جوانان

در مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته در کاتای انفرادی جوانان آقای امیر بهادر تدین با اقتدار کامل جهت مسابقات جهانی اسپانیا انتخاب گردیدند

You are here: اخبار و رویدادها مسابقات انتخابی تیم ملی کاراته در کاتای انفرادی جوانان