قهرمانان مرکز سبک در مسابقات قهرمانی کشور

در مسابقات کشوری بانوان سبک در بابلسر

نفرات ذیل از مرکز سبک باشگاه آوای رزم....

 

صاحب مدال گردیدنداناره موفقی –غزل نادری- نرگس رستمی – سارا هاشمی – یاسمن صافی – پدیده شعاعی – زهرا شیخی – مهدیه مهر علیان – معصومه حاجی بابایی- فرشته جوادی - موژان ناصرنیا - صدف ناصحی - ساغر سلطانیان مربی تیم خانم نیلوفر صافی و سرپرست تیم خانم رهنمایی بودند.

 

 

You are here: نتایج مسابقات قهرمانان مرکز سبک در مسابقات قهرمانی کشور