لیگ آینده سازان وشروع دور دوم از 21 آذرماه

 

مسابقات لیگ آینده سازان در تاریخ 21 آذرماه در سالن کپکانیان پی گیری می شود                                                                      و تیم شهید صافی با مربیگری امین مسیحی و ایمان گل محمدی و نادر جنت به سرمربیگری استاد مجید صافی به مصاف همگروهان خود میرود ودر هفته نخست با تیمهای مقاومت و البرز مسابقه دارددر گروه ﻳﻚ تیمهای: ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ، ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺎﻓﻲ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻥ، ﻫﻴﺌﺖ ﻛﺎﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﺍﻟﻒ، ﻫﻴﺌﺖ ﻛﺎﺭﺍﺗﻪ ﻗﺰﻭﻳﻦ،ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺭﺍﻙ ﻭ ﺷﻴﺘﻮﺭﻳﻮﺷﻮﺑﻮﻛﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ همگروه میباشند.

 

You are here: اخبار و رویدادها لیگ آینده سازان وشروع دور دوم از 21 آذرماه