آزمونی با سربلندی شوتوکان جهانی ایران

 

در روزی که اعضا ارشد و کمیته فنی سبک برای ارتقا درجه در مقابل استاد هیتوشی کاسویا                                                                     

 

 

سرمربی فدراسیون جهانی و استاد احمد صافی سرمربی شوتوکان در ایران و عضو کمیته فنی جهانی قرار گرفتند بسیار موفق بودندو سنسی کاسویا با بیان این مطلب که در بسیاری از کشورها حضور می یابند اما ایران از نظر فنی بسیار مربیان قابل احترامی دارد از آزمون دهندگان راضی و استحکام شوتوکان جهانی در ایران را بسیار ستودند در آزمون فوق کمیته فنی که برای دان 7 امتحان دادند و قبول شدند متشکل از آقایان اصغر طاهرآبادی – سروش سروش نیا – بهمن حسن زاده – نادر قرائی – حمید محکم کار –احمد پور ابراهیمی بودند اما در آزمون فوق برای دان 6 آقایان محمد تقی ابراهیمی – حسین فصاحت – نادر کردی – محمود عمران از کشور عراق هم به دان 6 ارتقا یافتند .

You are here: گزارش آزمونی با سربلندی شوتوکان جهانی ایران