بیست اصل کاراته

میراث وگنجینه معنوی استاد گیچن فوناکوشی

 1. بیاد داشته باشید که کاراته –دو با احترام (ری) آغاز میشود و با احترام نیز پایان میابد
 2. کاراته حمله نیست.
 3. کاراته در جانب عدالت قرار میگیرد.
 4. ابتدا خود و سپس دیگران را بشناسید.
 5. ذهن ماورای تکنیک است.
 6. ذهن باید آزاد باشد.
 7. بی احتیاطی سرچشمه مصیبت هاست.
 8. کاراته فراتر ازدوجو(محل تمرین)است.
 9. کاراته هنری برای تمام دوران زندگی است.
 10. طریق کاراته را در تمامی کاراها بکار گیرید. زیبایی کاراته در همین اصل نهفته است.
 11. کاراته همچون آب جوشانی است که اگر حرارت نبیند رو به سردی میگراید.
 12. بجای تفکر بر بردن به بهتر عملکرد خود فکر کنید.
 13. تصمیمات خود را بر اساس توانایی حریف اتخاذ کنید.
 14. نتیجه نرد به نحوه استفاده فرد از نقاط قوت و ضعف بستگی دارد.
 15. دست و پای حریف را همانند یک شمشیر در نظر بگیرید.
 16. وقتی از خانه خارج میشوید با یک میلیون دشمن مواجه میشوید.
 17. قرار گرفتن در کامائه مخصوص مبتدی هاست بعد از این مرحله فرد در شی ذن تای قرار میگیرد.
 18. کاتا را به دقت اجرا کنید نبرد واقعی امر دیگری است.
 19. به کار گیری نیرو یا عدم اعمال نیرو ریلکس بودن یا انقباض عضلات و اجرای تکنیک به شکل برق آسا یا نرم وروان را فراموش نکنید.
 20. در طریق خود همواره متفکر کوشا و راهگشا باشید.
You are here: مقالات تخصصی بیست اصل کاراته