4 شرکت کننده و دو عنوان با ارزش قهرمانی

به گزارش روابط عمومی در مسابقات قهرمانی کاتا کشور در کرمان در تاریخ 3/4/92 مرکز سبک با 4 شرکت کننده به نامهای پیمان نوری – مهدیار گیو – آرش لطفی و سهیل ساجدی فر پا به عرصه این رویداد گذاشتند که در نهایت با طلای پیمان نوری در رده 7 تا 9 سال و برنز سهیل ساجدی فر در گروه امید بسیار عملکرد قابل قبولی نشان دادند.

You are here: اخبار و رویدادها 4 شرکت کننده و دو عنوان با ارزش قهرمانی