همکاری و روند حرکتی موارد سمینارسبک


روابط عمومی سبک ضمن تشکر از استانهای اردبیل – اصفهان -لرستان –هرمزگان و کرمانشاه در جهت همکاری و روند حرکتی موارد سمینارسبک در سال 92از نمایندگان استانها خواستار همکاری و اقدام جهت برنامه ها ی منظم تر با سبک است.

You are here: اخبار و رویدادها همکاری و روند حرکتی موارد سمینارسبک