برگزاری اردو های آمادگی شرکت در یازدهمین دوره رقابت های جهانی

به گزارش روابط عمومی سبک، اردو های آمادگی سبک برای شرکت در یازدهمین دوره رقابتهای جهانی سبک که از مدتها پیش به صورت پراکنده انجام  می گردید با برنامه ریزی رییس سبک به صورت متمرکز انجام می گردد. استاد رضا صافی، از مربیان موفق کشور و نماینده استان تهران، مسئولیت برگزاری اردو های آمادگی سبک را بر عهده دارد.

You are here: اخبار و رویدادها برگزاری اردو های آمادگی شرکت در یازدهمین دوره رقابت های جهانی